ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)

หนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายงานตัวตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ (ภาคเช้า)
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายงานตัวตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ (ภาคบ่าย)
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายงานตัวตำแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ภาคเช้า)
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายงานตัวตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ภาคบ่าย)
การขอทราบผลคะแนน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอทราบผลคะแนน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                       

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ                  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ปประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔