สารพันปัญหา
1. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบ
รับสมัครได้ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบก่อนว่าได้กรอก เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี เกิด (พ.ศ.) ถูกต้อง หรือไม่ หากกรอกไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้
2. คำถาม : ผู้สมัครสอบไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุเเล้วมาใช้ในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ แนะนำให้ผู้สมัครสอบไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุเเล้วมาใช้ในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ แนะนำให้ผู้สมัครสอบไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
3. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกคำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ผิด จะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ        
ให้ยื่น คำร้อง
 (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่

ขอแก้ไขมาทางอีเมล์ online@inet.co.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ 0-2141-8581, 0-2141-8582,
0-2141-8583, 0-2141-8588, 0-2141-8590 โทรสาร 0 -2143-8604
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร
( ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ) 
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด (ที่มิใช่เลขประจำตัวประชาชน) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
5. คำถาม : ผู้สมัครสามารถสมัครได้กี่ตำแหน่ง
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
6. คำถาม : วุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ มีอะไรบ้าง
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัคร ได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
7. คำถาม : ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ว่ามีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัครสอบ ได้อย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบวุฒิการศึกษาของตนได้ที่ http://203.21.42.34/acc/index.html หรือ ที่ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ "ตรวจสอบวุฒิการศึกษา"
8. คำถาม : มีตำแหน่งใด ที่ต้องใช้ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือไม่
คำตอบ : เฉพาะผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ต้องมีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) ต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ 4.5 ขึ้นไป
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ 495 คะแนนขึ้นไป
ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นต้องยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2564

9. คำถาม : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ แล้วหรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้
(1) ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ขึ้นไป สำหรับตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน
(2) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
10. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้น ผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
11. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว มาแสดงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
12. คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
13. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด
คำตอบ : การชำระเงินให้นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด
14. คำถาม :ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าใด
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
(1.1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
(2.1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
(2.2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
และให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องในการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจากธนาคาร
ทุกครั้งที่สมัครสอบ
15. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด
คำตอบ : หลังจากได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
16. สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
17. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ทางใด
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก”
18. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2141-8581, 0-2141-8582, 0-2141-8583, 0-2141-8588, 0-2141-8590 ในวันและเวลาราชการ
19. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-1759 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.