ระบบรับสมัคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งที่ ๑ พนักงานบันทึกข้อมูล ลำดับที่ ๑ - ๒๕ และตำแหน่งที่ ๒ พนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ - ๒ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือถึงผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล ลำดับที่ 1 - 25 และตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนผังสนามสอบ และอาคารสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ พนักงานบันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ พนักงานขับรถยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ ใบตรวจรับเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล (ภาคเช้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล (ภาคบ่าย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางและแผนผังสนามสอบ ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางและแผนผังสนามสอบ ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง