สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ        
ให้ยื่น คำร้อง
 (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่

ขอแก้ไขมาทางอีเมล์ recruitment@ect.go.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์

02-141-8583, 02-141-8588 และ 02-141-8590 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาในรูปแบบไฟล์ .pdf

คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัคร ได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
คำตอบ :ในกรณีที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้น ผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ ในวันสอบหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว มาแสดงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17- 28 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
คำตอบ : การชำระเงินให้นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17- 29 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนเงินรวม 330 บาท
  1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน 300 บาท 
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
และให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องในการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจากธนาคาร
ทุกครั้งที่สมัครสอบ
คำตอบ : หลังจากได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก”
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2141-8581, 0-2141-8583, 0-2141-8588, 0-2141-8590 ในวันและเวลาราชการ